ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

ฟ้า-ขาว

ที่ตั้งโรงเรียน
เลขที่ 34/1 ถนนกลางเมือง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
40000 e-mail : anubankk.sc@gmail.com website : http://www.anubankhonkaen.ac.th/
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1