วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการและได้คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการดำรงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 พร้อมสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย