เผยแพร่ผลงานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูนักวิจัย ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ สําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1