ITA ONLINE

ข้อมูลพื้นฐาน

         1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

         2 ข้อมูลผู้บริหาร

         3 อํานาจหน้าที่

         4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

         5 ข้อมูลการติดต่อ

         6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

         7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

         8 Q&A :: Facebook Fanpage Massenger

         9 Social Network :: Facebook Fanpang :: WebSite AnubanKkonKaen School

         10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

         11 แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

         12 รายงานการกำกับติดตามการดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

         13 รายงานผลการดําเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

         14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          กลุ่มงานบริหารบุคคล

          กลุ่มงานบริหารวิชาการ

          กลุ่มงานบริหารทั่วไป

          กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

การให้บริการ

         15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          กลุ่มงานบริหารบุคคล

          กลุ่มงานบริหารวิชาการ

          กลุ่มงานบริหารทั่วไป

          กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

         16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         17 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ

         18 E–Service

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

         19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

         20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

         21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

         22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         23 นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

         24 การดําเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

         25 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         26 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         27 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

         28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

         29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

         31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่

         32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

         33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

         34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

         35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

         36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี

         37 รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน

         38 รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

         39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         40 การขับเคลื่อนจริยธรรม

         41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

         42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน