ประกาศโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ห้องเรียนพิเศษโครงการมอนเตสซอรีภาษาจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๗