กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายการศึกษา

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

พรบ.ความรับผิดทางละเมิด

พรบ.พื้นที่นวัตกรรม

พรบ.ระเบียบข้าราการครู

พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาฯ

พรบ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจก

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพ

ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส

ระเบียบว่าด้วยการตรวจประเมินคุณภาพและกา

ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเ

ระเบียบว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ