17. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ

กลุ่มงานบริหารบุคคล

O17-รายงานผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รายงานผลสํารวจความพึงพอใจในการให้บริการกลุ่มงานบริหารวิชาการ-โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

O17-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ-แผนงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ITAformความพึงพอใจสรุป-o17