ประกาศโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลการประเมินศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๗