ประกาศโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เรื่อง ประกาศผลการประเมินศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๗